Toimitusehdot

Griinsect Oy / Hyönteistukku

Y-tunnus: 2846559-8

1. SOVELTAMISALA

Nämä ehdot koskevat yhtiön omista tavaravarastoista tai yhtiön logistiikkakumppanien keskusvarastoista sekä tavarantoimittajalta, kauttalaskutuksella tai valmistajalta tapahtuvia toimituksia.

2. TARJOUS

Kirjallinen tarjous on voimassa 30 päivää ellei tarjousasiakirjassa muuta ilmoiteta. Tarjoukseen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat ovat yhtiön omaisuutta eikä tarjouksen saajalla ole oikeutta käyttää niitä Griinsectin vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle osapuolelle.

3. TILAUS

Tarjoukseen perustuvassa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on hyväksynyt tarjouksen. Muussa kaupassa sopimus syntyy kun ostaja on tilannut hyödykkeen/palvelu ja ja yhtiö on vahvistanut tai muuten hyväksynyt tilauksen. Jos kauppa edellyttää lisenssi-, valuutta- tai muuta viranomaisen päätöstä, tulee se yhtiötä sitovaksi vasta kun päätös on saatu.

3. MYYJÄN VELVOLLISUUDET

3.1 Toimitusaika

Jollei erityisestä toimitusajasta ole sovittu, yhtiö on velvollinen toimittamaan tavaran tavanomaisen tai ostajan kanssa sovitun toimitusajan mukaisesti. Yhtiöllä on oikeus poiketa toimitusajasta, jos se voittamattoman esteen tai toimitustilanteen vaatimien kohtuuttomien kustannusten tai muiden uhrausten takia on tarpeen.

3.2 Tavaran luovuttaminen ja vaaranvastuun siirtyminen

Tavara katsotaan kaikissa kaupoissa luovutetuksi, kun ostaja, hänen edustajansa taikka ostajan kuljetusliike tai vastaava on ottanut sen hallintaansa. Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavaran luovutus tapahtuu.

3.3 Tiedot tavarasta

Yhtiö vastaa tavaran ominaisuuksista tai käytöstä itse antamistaan tiedoista. Yhtiö ei vastaa tavaran valmistajan tai maahantuojan antamien tietojen paikkansapitävyydestä, ellei yhtiö ole niitä ostajalle välittänyt ja ellei tällaisessa tapauksessa voida osoittaa yhtiön olleen tietoinen tietojen virheellisyydestä.

3.4 Tavaran takuu ja laatu

Tavaralla on sen valmistajan tai toimittajan ehtojen mukainen mahdollinen takuu. Yhtiön takuut on kuitenkin erikseen sovittava. Myyjänä yhtiö vastaa, että sen toimittama tavara täyttää kulloinkin kyseessä olevalle tavaralle asetetut normaalit laatuvaatimukset.

3.5 Tavaran pakkaus ja kuljetus

Yhtiön suorittaessa kuljetuksen se vastaa siitä, että tavara toimitetaan ostajalle tavanomaisessa kunnossa. Ellei muusta ole sovittu, tavara toimitetaan valmistajan tai maahantuojan pakkauksissa. Jos ostaja tai joku hänen puolestaan noutaa tavaran, se luovutetaan ostajalle niissä pakkauksissa, joissa se on yhtiössä varastoituna.

Yhtiön suorittaessa kuljetuksen on ostaja velvollinen maksamaan yhtiön tavanomaisen tai erikseen sovitun rahdin tai muun vastaavan kuljetuskustannuksen.

4. OSTAJAN OIKEUDET, VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

4.1 Yhtiön viivästys

Yhtiö on velvollinen ilmoittamaan ostajalle, jos tavaran toimitus on vaarassa viivästyä merkittävästi. Jos ostaja tällöin hyväksyy uuden toimitusajan tai jos viivästys tavaran laatuun ja muihin sopimuksen ehtoihin nähden on vähäinen, ostajalla ei ole oikeutta vaatia kaupan purkua tai saada vahingonkorvausta. Oikeutta sopimuksessa pysymiseen tai korvauksen saamiseen ei myöskään ole, jos viivästys aiheutuu tai toimitus estyy kokonaan esteestä, jota yhtiö ei voi voittaa tai jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi kohtuuttomia uhrauksia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun. Yhtiö ei ole vastuussa viivästyksestä silloin, jos se miltään osin aiheutuu ostajasta johtuvasta syystä.

4.2 Ostajan tilausvirhe

Mikäli tuote on tilattu väärin, ei Griinsect ota vastuuta tästä, eikä näin ollen ole velvollinen vastaanottamaan tuotetta takaisin. Palautettavaksi hyväksyttyjen, maksettujen tuotteiden veloitetuista hinnoista hyvitetään 75 prosenttia. Kylmäketjussa olevia tuotteita (pakastetuotteet) ei oteta palautukseen omavalvonnan säännökset huomioiden. Tuotepalautuksissa noudatetaan lainsäädäntöä ja hyvää kauppatapaa.

4.3 Virhe tavarassa

Ostaja on velvollinen tarkastamaan tavaran ja ilmoittamaan mahdollisesta virheestä yhtiölle toimitusasiakirjassa mainitussa ajassa, tai jos aikaa ei ole mainittu, kahden (2) vuorokauden kuluessa tavaran luovutuksesta. Tämän jälkeen tehtyä reklamaatiota ei käsitellä, ellei erikseen toisin sovita.

Aiheuttamassaan virhetapauksessa yhtiö voi valita, korjaako virheellisen tavaran yhtiön lukuun vai toimittaako uuden tilalle. Virheen aiheuttaman vahinko voidaan eri sopimuksesta myös sopia hyvitettäväksi ostajalle, jolloin tällä ei ole oikeutta vaatia muuta korvausta. Kaikissa tapauksissa virheen aiheuttamat mahdolliset välilliset vahingot ovat yhtiön korvausvastuun ulkopuolella.

4.4 Kauppahinta ja sen maksaminen

Kauppahinta on tavaran luovutushetkellä yhtiön tavaraan soveltama hinta, ellei tarjouksella tai muulla tavalla ole ilmoitettu siitä poikkeavaa hintaa. Ulkomaisen tavaran osalta yhtiö varaa oikeuden ilmoitettujen hintojen muutoksiin valuuttakurssien, verojen, tullien ym. maksujen muuttumisen varalta, vaikka sitä ei ole erikseen tarjouksessa mainittu tai muuten ilmoitettu.

Maksutapa on laskutus. Laskutus tapahtuu toimituskohtaisesti.

Kauppahinta on maksettava sovittujen maksuehtojen mukaisesti. Maksuaika alkaa laskun päiväyksestä. Jos muuta maksuehtoa ei ole sovittu, on se 7 päivää netto. Laskut suoritetaan eräpäivän mukaisessa järjestyksessä.

Maksun viivästyessä on ostaja velvollinen maksamaan lain mukaisen viivästyskoron sekä mahdollisesta perinnästä aiheutuneet kustannukset.

Jos ostaja ei ole vastaanottanut tilaamaansa tavaraa, jonka yhtiö on asianmukaisesti toimittanut, on ostaja kuitenkin velvollinen maksamaan kauppahinnan mahdollisine viivästyskorkoineen.

Yhtiöllä on oikeus siirtää vastaisten toimitusten toimitusaikoja tai kieltäytyä toimituksista kokonaan, jos ostajalla on maksamatta erääntyneitä kauppalaskuja tai muita maksettavaksi tulleita suorituksia. Ostajalla ei tällöin ole oikeutta saada korvausta mahdollisesti kärsimästään välittömästä tai välillisestä vahingosta.

Yhtiön vaatiessa on ostaja velvollinen asettamaan hyväksyttävän vakuuden kauppahinnan tai sen osan suorittamisesta.

5. Myötävaikutusvelvollisuus

Yhtiön ja ostajan tulee myötävaikuttaa kauppaan sillä tavoin kuin heiltä kohtuudella voidaan edellyttää, jotta toinen osapuoli voi täyttää sopimuksen.

6. KAUPAN PURKAMINEN

6.1 Ostajan oikeus kaupan purkamiseen

Ostajalla on oikeus kaupan purkuun yhtiöstä johtuvan olennaisen viivästyksen tai tavaran virheen vuoksi, ellei yhtiö ole kohtuullisessa ajassa ostajan huomautuksesta tai ostajan kanssa sovitun lisäajan kuluessa korjannut virhettä tai toimittanut virheetöntä tavaraa. Mikäli ostaja on millään tavoin vaikuttanut viivästykseen tai laiminlyönyt tavaran tarkastusvelvollisuuden ja sitä seuraavan reklamaation tekemisen oikeassa ajassa, ei hänellä ole oikeutta vaatia kaupan purkua.

6.2 Yhtiön oikeus purkuun

Yhtiöllä on oikeus kaupan purkuun, mikäli kauppahinnan maksaminen viivästyy määräajasta tai jos ostaja ei ilmoituksensa mukaan tule suorittamaan kauppahintaa saamansa lisämaksuajan kuluessa taikka jos on syytä päätellä, että ostaja laiminlyö maksusuorituksen kaupan purkamiseen oikeuttavalla olennaisella tavalla. Yhtiöllä on oikeus purkuun myös, jos ostaja ei nouda tai vastaanota tilaamaansa tavaraa tai muutoin myötävaikuta kaupankäynnin perusoletuksiin sillä tavoin kuin häneltä voidaan kohtuudella edellyttää.

Yhtiö pidättää oikeuden kaupan purkuun, vaikka ostaja olisi saanut tavaran hallintaansa. Purkutapauksessa yhtiöllä on oikeus saada vahingonkorvausta ostajalta yhtiön kärsimän vahingon määrä.

7. VAHINGONKORVAUSVASTUU

Yhtiö ei ole minkäänlaisten sopimusrikkomusten tai näiden ehtojen rikkomusten sattuessa korvaamaan mitään sattuneita välillisiä tai epäsuoria vahinkoja. Tähän sopimukseen perustuva yhtiön korvausvastuu sopimusrikkomuksista aiheutuneista välittömistä kuluista ja vahingoista on mahdolliset viivästys- ja muut sakot mukaan laskettuna yhteensä enintään sen tuotteen kauppahinta, jonka toimituksessa sopimusrikkomus tapahtui.

8. YLIVOIMAINEN ESTE

Yhtiö ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksein ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia se ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa taikka jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi kohtuuttomia uhrauksia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun. Lakko, sulku, boikotti tai muu työtaistelutoimenpide sekä alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi.

9. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Näiden toimitusehtojen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet käsitellään ja pyritään ensi tilassa ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei asioita näin sovituksi saada, ratkaistaan erimielisyys Helsingin käräjäoikeudessa.

10. TOIMITUSEHTOJEN VOIMASSAOLO

Nämä toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi kunnes yhtiö toisin kirjallisessa muodossa ilmoittaa.

Helsinki 04.04.2018

Hyönteistukku / Griinsect Oy